Felsőoktatás- és tudományelmélet

A tantárgy neve: Felsőoktatás- és tudományelmélet
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 1 20 előadás kollokvium
Tantárgy leírása:

A tudományfilozófia kérdésfelvetései, ezek intézményrendszeri és gyakorlati vonatkozásai. A tudományos módszer objektivista és kontextuális felfogásai. A demarkációs kritérium tudomány és nem-tudomány ill. áltudomány között. A tudományos és felsőoktatási tevékenység filozófiai megközelítései. Az akadémiai világ autonómiájának felfogásai. Tudásszociológia. Cselekvéselméleti és strukturalista felfogások. A felsőoktatás mint tudomány-műhely valamint a rivális felfogások.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Fábri György: Egyetemi átalakulás és tudományos gondolkodás a mai Magyarországon Világosság 1999/8-9

Fehér Márta 1997. A poszt-akadémikus tudományig és tovább. Magyar Tudomány 7.

Humboldt, Wilhelm von 1985. A berlini felsőbb tudományos intézmények külső és belső szervezetéről. In uő: Válogatott írásai. Budapest: Európa Könyvkiadó, 247-267.

Márkus György 1992. „Tudományképünk változásai”, in: Kultúra és modernitás. Budapest: T-Twins Kiadó.

Merton, Robert K. 1973. The Sociology of Science. Chicago – London: The University of Chicago Press.

Nyíri Kristóf 2003. A XXI. század tudományrendszere. Világosság 3–4.

Pokol Béla, 1992. A professzionális intézményrendszerek elmélete. Budapest: Felsőoktatási Koordinációs Iroda.

Tantárgyfelelős: Fábri György