Tantervi háló

Tantárgy neve óraszám kredit Tárgyfelelős, oktató
Általános alapozó képzés
Felsőoktatás- és tudományelmélet 20 6 Fábri György
Kommunikációelméleti alapok 20 6 Terestyéni Tamás
Oktatás-gazdaságtani alapok 20 6 Mérő László
Szakmai törzsanyag
Felsőoktatási rendszerek összehasonlító elemzése 20 6 Halász Gábor
Szervezetlélektan, felsőoktatás szociálpszichológiája 20 6 Kiss Paszkál
Szervezeti innováció, váltásmenedzsment 20 6 Faragó Klára
A felsőoktatási és akadémiai szféra igazgatása és politikái 20 6 Princzinger Péter
Tudásszociológia, felsőoktatás- és tudományszociológia 20 6 Karácsony András
Készségfejlesztési tréningek
Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztés 20 2 Kiss Orchidea
Projektek szervezésével, irányításával, lebonyolításával kapcsolatos képességfejlesztés 20 2 Fekete Olívia
Tömegkommunikációs jártasságok fejlesztése (retorika, stilisztika, web, közösségi média, televízió) 20 2 Újhelyi Adrienn
Specializációs modulok (két modul elvégzése kötelező)
Tudománykommunikáció modul
Tudománykommunikációs ismeretek: tudomány és társadalom, tudományos ismeretterjesztés 20 6 Fábri György
A tömegkommunikáció sajátosságai, médiaszociológia 20 6 Gosztonyi Gergely
Intézményi médiamenedzsment 20 6 Fábri György
Tudománykommunikációs esettanulmány készítése 40 9 Fábri György
Felsőoktatás- és tudománymenedzsment modul
Stratégiai intézményi menedzsment 20 6 Halász Gábor
Vezetéselmélet és intézményi gyakorlat 20 6 Székely Mózes
Felsőoktatás- és tudományirányítás országos szintje 20 6 Princzinger Péter
Felsőoktatás- és tudománymenedzsment esettanulmány készítése 40 9 Halász Gábor
Felsőoktatás-kutatás és minőségbiztosítás modul
A felsőoktatás-kutatás módszerei, adatalapú döntéshozatal folyamata 20 6 Kiss Paszkál
Stratégiakészítés és hatásvizsgálat 20 6 Székely Mózes
Minőségbiztosítási rendszerek és gyakorlat 20 6 Szivák Judit
Felsőoktatás-kutatási, minőségbiztosítási esettanulmány készítése 40 9 Katona Nóra