Szervezetlélektan, felsőoktatás szociálpszichológiája

A tantárgy neve: Szervezetlélektan, felsőoktatás szociálpszichológiája
Kredit: Félév: Óraszám: Óratípus: Értékelés:
6 1 20 előadás kollokvium

Tantárgy leírása:

A szervezet alapvető szociálpszichológiai jelenségeit tárgyalja a kurzus, a vezető szerepét a szervezetben, a motiváció és elköteleződés háttérmechanizmusait, a kommunikációs és információmenedzsment folyamatokat, a csoportos döntéshozatalt, a csoportok közötti interakciót, a hatalom lélektani meghatározóit, a csoporthatékonyság, a szervezeti identitás szerepét, a szervezeti kultúra dimenzióit.

Kötelező és ajánlott olvasmányok:

Haslam, S. A. (2004) Psychology in Organizations. London: Sage.

Hunyady Gy. és Székely M. (2003) Gazdaságpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, 1996.

Tantárgyfelelős: Kiss Paszkál